Betesprojekt på Grötö

De flesta av skärgårdsöarna var utnyttjade till sista grässtrået förr i tiden, antingen odlade man eller lät djur beta. På det sättet blev marken mycket mager och sådana växter som klara sig med väldigt lite näring var de enda som överlevde. Ofta är sådana växter låga, med små och smala blad. Man brukar kalla sådan vegetation för betesgynnad eller hävdgynnade. Därav fick man ett öppet landskap med låg och artrik vegetation. Så var det även på Grötö fram till 1950 då de sista betande djuren försvann och då började igenväxningen. I början gick det mycket sakta, marken var ju så mager, men allt efter att decennierna gick tog vegetationen fart. Strandängarna blev förbuskade och hagarna mitt på ön blev till skogar.

I slutet av 90-talet började Öckeröarnas Naturskyddsförening sitt arbete på Grötö med att återta en del av den öppna marken. Med ekonomiskt stöd från Svenska Naturskyddsföreningen och välvillig utlåning av får av Christer Schiöler, Björkö, lyckades vi öppna upp de centrala ängarna på ön.  2013 fick föreningen ett större bidrag från EU, via Länsstyrelsen, för att återskapa naturbetesmarken på den nordvästra delen av Grötö, den så kallade Knöten. Många boende i Öckerö kommun känner till området för den fina sandstranden. Kommunen lägger ut en badbrygga på somrarna. Men, hela området hade blivit så igenvuxet att dels hotades mycket av den fina strandfloran och dels blev det allt svårare för människor att röra sig på land.

Utöver att söka pengar för projektet och sluta avtal med markägarna fick Naturskyddsföreningen söka strandskyddsdispens för de planerade röjningarna. På senvintern blev alla avtal klara och i mars började Roy från Kungälv och hans medarbetare att röja. Enorma högar med en och andra träd och buskar blev resultatet.  Under 2013 röjdes och brändes det mesta av marken. I mitten av maj anlände 7 tackor med lamm och de stannade i hela sommaren. När man röjer bort sly är det helt nödvändigt att följa upp med bete och just får passar bra på Knöten.

IMG_6913 elden har tagit sig

IMG_7375 går iland jpg

Roy och hans skickliga medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, sparat vackra och fina lövträd, men fått bort vresros och det mesta av slånen. Ni har kanske sett deras arbete på Rörö? Även där har underverk åstadkommits med röjning. Precis som på Rörö måste man fortsätta projekten med bete i många år framöver. Detta medför en hel del arbete för Grötöborna, men förhoppningsvis kommer det vara värt besväret nu när Knöten kan bli ett så vackert naturområde.

IMG_9300 snölandskapVinterfotot ovan är taget i slutet av januari 2014. Ett år tidigare kunde man inte se havet när man stod på samma plats som fotot är taget. Området var då helt igenväxt med träd och sly.

Under 2014 kommer röjningen och bränningen att slutföras och de stängsel som skall vara fasta kommer att sättas upp.
Kom gärna till Grötö på någon av våra aktiviteter i hagarna, se när: Program 2014!