Strandskydd

Tillsammans med andra kretsar längs Bohuskusten driver ÖNF ett projekt som går ut på att bevaka hur strandskyddsdispenser hanteras på kusten. Vi granskar besluten i miljönämnderna i Öckerö, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Strömstad. Till vår hjälp har vi ett strandskyddsnätverk längs kusten med medlemmar i flera kretsar. Vi har även hjälp av juristerna på riksföreningens kansli i vissa fall.

För att underlätta detta arbete har vi sökt medel från Riksföreningen. Det som kostar mest är resor för att besöka de ärenden vi agerar i och resor i samband med förhandlingar med Mark- och miljödomstolen. Projektet startade sommaren 2011 och kommer att slutföras sommaren 2014.

Öckerö kommun har de senaste åren varit relativt restriktiv med dispenser från strandskyddet, så vi har inte agerat i så många ärenden i vår kommun. Nedan kan du läsa om några utvalda strandskyddsärenden:

2013
Överklagande av strandskyddsdispens för komplementbyggnad och bryggdäck som Mark- och miljödomstolen (kallas MMD) gav i november 2013. Den 11 februari 2014 meddelade Mark- och mijööverdomstolen (kallas MÖD) att detta ärende tas upp till behandling.
Bakgrund: Öckerö kommun sa nej till strandskyddsdispens som fastighetsägaren sökte efter att hus och brygga byggt. Detta beslut överklagade fastighetsägaren till Länsstyrelsen. Den senare sa också nej, varvid fastighetsägaren återigen överklagade. Nästa instans, MMD, gav dock dispens. Eftersom den domen innehöll några principiella uttalanden, valde Öckeröarnas Naturskyddsförening att överklaga. Det överklagandet kan du läsa här (pdf).